Personuppgifter

Personuppgifter

Om du är abonnent på eller har en provperiod på allmänmedicin.se, behöver vi lagra en del personuppgifter om dig i vårt medlemsregister. 

Användning

Allmänmedicin.se publiceras av Studentlitteratur AB. För det fall arbetsgivaren tecknar avtal om tjänsten, är denne att betrakta som Personuppgiftsansvarig och Studentlitteratur som Personuppgiftsbiträde. Studentlitteratur tillhandahåller ett avtal som reglerar detta. Kontakta Kundservice på 046-312100 eller kundservice@studentlitteratur.se.

Studentlitteratur AB har register över kunder och användare som har registrerat sig bland annat på allmänmedicin.se. Registret kan innehålla personuppgifter som namn, personnummer, postadress, telefonnummer, e-postadress, leverans-, betalnings- och inköpsuppgifter samt uppgifter baserade på användning av digitala tjänster.

Studentlitteratur använder uppgifterna för att kunna fullgöra våra avtal gentemot kund, dvs. för fakturering, information och leverans av beställda produkter och tjänster, samt som underlag för statistik och utveckling av produkter och rutiner. För att rensa dubbletter samt för att uppdatera och komplettera adressuppgifter kan vi även komma att samköra dessa uppgifter med andra uppgifter i våra register.

Sparande och gallring

Personuppgifter sparas under den tid man har en pågående kund- eller användarrelation och en tid därefter. Om Studentlitteratur enligt lag är skyldigt att spara uppgifterna under längre tid än vad som anges ovan så gäller det. Om vi har behandlat uppgiften med stöd av samtycke och det samtycket återkallas så upphör behandlingen vid återkallandet.

Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där Studentlitteratur måste lämna ut dem på grund av lag eller myndighetsbeslut.

Alla kunder eller användare har rätt att skriftligen begära ett registerutdrag samt invända mot behandling, begära rättelse eller radering av eventuellt felaktiga uppgifter samt i vissa fall begära ut uppgifter för överföring till annan part (dataportabilitet). Kontakta Kundservice på 046-312100 eller kundservice@studentlitteratur.se.