KOL i primärvården

KOL i primärvården

Boken går igenom basal lungfunktion, begrepp och definitioner som har relation till KOL, riskfaktorer för sjukdomsutveckling och ger en kortfattad beskrivning av den inflammatoriska reaktionen vid KOL. Den kliniska bilden, olika sjukdomsuttryck och KOL-diagnostik beskrivs mer ingående, liksom samsjuklighet med andra sjukdomstillstånd. Det tämligen omfattande behandlingsavsnittet tar upp rökavvänjning, fysioterapi, läkemedelsbehandling, arbetsterapi, nutritionsfrågor, omhändertagande vid akuta exacerbationer, behandling av respiratorisk insufficiens, volymreducerande behandling och utbildningsfrågor. Andra upplagan, utgiven 2018.

Innehållsförteckning